logo

Profil Drafon


Drafon

Ciężki Myśliwiec

Ciężki Myśliwiec

Podgląd

Został zrekrutowany przez drakan12
Klan: Nie należy
Reputacja: 216.173
Drafon zrekrutował 1 graczy
danielplasReputacja: 57.619

Profil


´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¤¤¤´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¤¤¤´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´¤¤¤´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¤¤¤´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´¤¤´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¤¤´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´¤¤´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¤¤´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´¤¤´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¤¤´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´¤¤´¤¤´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¤¤´¤¤´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´¤¤´¤¤´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¤¤´¤¤´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´¤¤´¤¤´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¤¤´¤¤´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´¤¤´´¤¤´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¤¤´´¤¤´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´¤¤´´¤¤´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¤¤´´¤¤´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´¤¤´¤¤´´¤¤¤¤¤¤¤´´´´´´´´´¤¤¤¤¤¤¤´´¤¤´¤¤´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´¤¤¤¤´¤¤¤¤¤¤¤¤¤´´´´´´´¤¤¤¤¤¤¤¤¤´¤¤¤¤¤´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´¤¤¤´¤¤¤¤¤¤¤¤¤´´´´´´¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤´¤¤¤´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´¤¤¤´´´´´´´¤¤´´¤¤¤¤¤¤¤¤´´´´´´´¤¤¤¤¤¤¤¤´´¤¤´´´´´´´¤¤¤´´´´´´´´ ´´´´´´´¤¤¤¤¤´´´´´¤¤´´´´¤¤¤¤¤¤´´´¤´¤´´´¤¤¤¤¤´´´¤¤´´´´´´´¤¤¤¤¤´´´´´´´ ´´´´´´¤¤´´´¤¤´´´´¤¤´´´´´¤¤¤´´´´¤¤¤¤¤´´´¤¤¤´´´´´¤¤´´´´¤¤´´´´¤¤´´´´´´ ´´´´´¤¤¤´´´´¤¤¤¤´´¤¤´´´´´´´´´´¤¤¤´¤¤¤´´´´´´´´´´¤¤´´¤¤¤¤´´´´¤¤¤´´´´´ ´´´´¤¤´´´´´´´´´¤¤¤¤¤¤¤¤´´´´´´´¤¤¤´¤¤¤´´´´´´´¤¤¤¤¤¤¤¤¤´´´´´´´´¤¤´´´´ ´´´´¤¤¤¤¤¤¤¤¤´´´´´¤¤¤¤¤¤¤¤´´´´¤¤¤´¤¤¤´´´´¤¤¤¤¤¤¤¤´´´´´´¤¤¤¤¤¤¤¤´´´´ ´´´´´´¤¤¤¤´¤¤¤¤¤´´´´´´¤¤¤¤¤´´´´´´´´´´´´´´¤¤¤´¤¤´´´´´¤¤¤¤¤¤´¤¤¤´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´¤¤¤¤¤¤´´¤¤¤´¤¤´´´´´´´´´´´¤¤´¤¤¤´´¤¤¤¤¤¤´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´¤¤¤¤¤¤´¤´´¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤´¤¤´¤¤¤¤¤¤¤´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¤¤´¤¤´¤´¤¤´¤´¤¤´¤´¤¤´¤¤´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¤¤¤¤´¤¤´¤´¤¤´¤´¤¤´¤´¤¤´¤¤¤¤¤´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´¤¤¤¤¤´¤¤´´´´¤¤¤¤¤¤´¤¤¤¤¤´´´¤¤´¤¤¤¤¤´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤´´´´´¤¤´´´´´´´´´´´´´´´´´¤¤´´´´´´¤¤¤¤¤¤¤¤¤´´´´´´´´ ´´´´´´´¤¤´´´´´´´´´´´¤¤¤¤¤¤¤´´´´´´´´´´´´´¤¤¤¤¤¤¤¤´´´´´´´´´´¤¤´´´´´´´ ´´´´´´´´¤¤¤´´´´´¤¤¤¤¤´´´´´¤¤´´´´´´´´´´¤¤´´´´´¤¤¤¤¤´´´´´¤¤¤´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´¤¤´´´¤¤¤´´´´´´´´´´¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤´´´´´´´´´´´¤¤¤´´´¤¤´´´´´´´´´´kto przybedzie tu nigdy nie wruci
Space Adwenture
Drafon
Kto zadziera zemno zadziera z moim klanem MroczniLowcyPL

MroczniLowcyPL oferuje: narazie nic bo to nowy klan1. Obronną rękę. Jak ktoś cię ruszy, to napisz do silniejszego gracza


2. Aż 100l deuteru, czyli maksymalny poziom


3. Darmową Naprawę


4. Talker Klanowy


Przyjmujemy jeśli gracz ma 40.000 reputacji !!!

Statystyki

LVL: 49
Atak:
(79)
Prędkość:
(48)
Opancerzenie:
(61)
Sterowność:
(51)
Doświadczenie
1908/2940 (65%)

Ranking

Dni w grze:4236
Pozycja w rankingu (reputacja):1342
Zwerbowanych przez link:2
Walk:1190
Wygrane:147
Przegrane:1043
Wygrane złoto podczas walk:36.410 złota
Stracone złoto podczas walk:177.391 złota

Copyright © by SpaceAdventure v2

Projektowanie stron internetowych